Prinsjesdag & Inkomen: De kabinetsplannen op het gebied van Inkomen

Op Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet zijn plannen voor 2018 bekend. De beleidswijzigingen die relevant zijn voor de adviseur Inkomen nader bekeken. 

Beleid 2018 ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

De begroting voor 2018 is gemaakt door het huidige, vanaf maart 2017 demissionaire, kabinet. Verschillende, gedurende de kabinetsformatieperiode ingediende wetten op het gebied van kinderopvang, de transitievergoeding, zwangerschaps- en bevallingsverlof en de bevoegdheden van ondernemingsraden over de beloningen van bestuurders zijn controversieel verklaard. Die zijn daarom niet opgenomen in de begroting. De volgende - niet-controversieel verklaarde - onderwerpen zijn van belang voor de praktijk van de adviseur Inkomen:

Arbeidsmarkt:

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

 • Op 1 januari 2018 gaat het wettelijk minimumloon zonder nadere voorwaarden ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO).
 • Verder heeft het kabinet toegezegd te regelen dat het wettelijk minimumloon ook gaat gelden voor personen die op basis van een andere overeenkomst tegen beloning werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2018.
 • Beide wijzigingen beogen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

Minimumjeugdloonvoordeel

Per 1 januari 2018 gaat het Minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd-LIV) in. Werkgevers kunnen dan een compensatie krijgen van de loonkostenstijging als gevolg van het verhoogd minimumloon van jongere werknemers. De hoogte van het Jeugd-LIV is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. In 2018 (uitbetaling in 2019) zijn alle (maximale) tegemoetkomingen van het Jeugd-LIV eenmalig 50% hoger, zodat werkgevers niet alleen voor de hogere minimumjeugdlonen in 2018 gecompenseerd worden, maar ook voor het laatste halfjaar van 2017. Meer hierover in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) - Loonkostenvoordelen

Per 1 januari 2018 worden Loonkostenvoordelen (LKV) ingevoerd. Er zijn 4 typen LKV:
 • LKV Ouderen
 • LKV Arbeidsgehandicapten
 • LKV Doelgroep Banenafspraak
 • LKV Herplaatsing Arbeidsgehandicapten
De LKV zijn tegemoetkomingen met als doel specifieke groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een baan in loondienst te helpen. Om in aanmerking te komen voor een LKV moet een werknemer beschikken over een doelgroepverklaring. De LKV komen in de plaats van de mobiliteitsbonussen voor ouderen en arbeidsgehandicapten.
Als een werknemer onder meerdere LKV’s valt, telt het LKV met het recht op de hoogste tegemoetkoming.
Werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd en werknemers die arbeid verrichten in een sociale werkvoorziening of een beschutwerkplek, vallen niet onder de LKV-doelgroep.
Bekijk de Tabel loonkostenvoordeel

Participatiewet:

Experimenten Participatiewet

Verschillende gemeenten zijn aangewezen om voor de duur van maximaal 2 jaar te experimenteren met de uitvoering van de Participatiewet. Deze gemeenten mogen afwijken van de voor de bijstandsgerechtigde geldende verplichting in de Participatiewet: door het toepassen van een tijdelijke intensivering van de arbeids- en re-integratieverplichtingen. Dit geschiedt bij/door:
 • werk te verkrijgen, te aanvaarden en te behouden
 • een tegenprestatie te verrichten
 • vrijlating van inkomsten uit arbeid 
Het doel van de experimenten is te onderzoeken hoe arbeidsinschakeling binnen de Participatiewet doeltreffender uit te voeren is. Het experiment moet binnen 3 jaar plaatsvinden. Daarbij is 2018 het eerste volledige jaar waarin de experimenten worden uitgevoerd.

Quotumregeling

De resultaten van de twee-meting banenafspraak laten zien dat de werkgevers eind 2016 in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.
Met dit resultaat is voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Werkgevers in de sector Markt hebben hiermee voldaan aan de doelstelling van 14.000 banen, maar dit geldt niet voor de sector Overheid (6.500 banen). In principe betekent dit dat de sector een quotumheffing wordt opgelegd.
 
Na overleg zijn voor de sector Overheid de volgende besluiten genomen:
 • Met een bepaling wordt geregeld dat het quotum weer van tafel gaat als blijkt dat de overheid de banenafspraak alsnog haalt;
 • Overheidswerkgevers krijgen de tijd om een inhaalslag te realiseren en de daadwerkelijke heffing 1 jaar uit te stellen;
 • Specifieke onderdelen in het veiligheidsdomein van de overheid worden uitgezonderd van de quotumregeling;
 • Banen, bezet door werknemers die aan de doelgroepcriteria voldoen, tellen voor registratie 2 jaar mee (de t+2-regel). Deze periode wordt verlengd, waardoor deze banen langer meetellen voor de banenafspraak/quotumregeling. 

Sociale zekerheid:

Verlaging uitkering Wajongers met arbeidsvermogen

Vanaf 1 januari 2018 gaat de maximale uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen omlaag van 75% naar 70%. Circa 70.000 mensen krijgen te maken met deze uitkeringsverlaging.

Aanpassing zwangerschapsverlof

Vanaf 1 april 2018 treedt de gewijzigde wetgeving in werking waardoor vrouwen die zwanger zijn van een meerling daadwerkelijk 20 weken verlof hebben rond de geboorte. Uitbreiding van het betaalde zorgverlof zorgt voor positieve inkomenseffecten voor mensen die voorheen onbetaald verlof opnamen.

Verhoging kindgebonden budget

In 2018 gaat het bedrag voor het tweede kind in het kindgebonden budget omhoog met € 71. Met name alleenstaande ouders en alleenverdieners met kinderen gaan erop vooruit met deze maatregel, doordat zij relatief vaak rechthebbend zijn.

Sociale fondsen:

Vaststelling premiepercentage 2018

Premiepercentages sociale verzekeringen (%)
Premie Fonds Uitgaven Betaald door 2017 2018
AOW Ouderdomsfonds AOW Werknemer 17,90 17,90
ANW Nabestaandenfonds ANW Werknemer 0,10 0,10
Sfn Sectorfondsen (gem. premie) WW, ZW, WGA Werknemer 1,36 1,23 *
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds WW, ZW, re-integratie Werknemer 2,64 2,95 *
Ufo Uitvoeringsfonds, alleen voor de overheid ZW, WAZO, WGA overheid Werknemer 0,78 0,78
Sfn/ufo Uniforme opslag kinderopvang Kinderopvang Werknemer 0,50 0,50
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds WAO, WIA, WAZ, WAZO Werknemer 6,16 6,27 *
Whk Werkhervattingskas (rekenpremie) WGA Werknemer 1,16 1,16 *
* De definitieve premie moet nog worden vastgesteld.

Impact

De impact van de kabinetsplannen op de adviespraktijk van de adviseur Inkomen is niet zo heel groot. Maar er volgen in de loop van 2017 nog diverse besluiten, waaronder een aangekondigd nieuw Dagloonbesluit. Bovendien zal het nieuw aan te treden kabinet diverse plannen presenteren die mogelijk meer impact hebben op de adviespraktijk van de adviseur Inkomen.

Meer weten

(Bron: Wft Triple A)
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!