Waarmee krijgt de inkomensadviseur in 2019 te maken?

Net als in voorgaande jaren verandert een aantal wetten en regelingen per 1 januari 2019. Enkele veranderingen zijn van invloed op de praktijk van de inkomensadviseur en hebben te maken met het inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. We geven een beknopt overzicht.


Wet werk en inkomen (Wwi) 

Transitievergoeding 2019
Per 1 januari is het maximum vergoedingsbedrag iets omhoog gegaan, namelijk € 81.000. Daarnaast is er een wetswijziging op komst die de compensatie regelt voor uitbetaalde vergoedingen na 2 jaar ziekteverzuim (kleine werkgevers).
Verder is er een wetswijziging die het vanaf 1 januari voor kleine werkgevers makkelijker maakt om gebruik te maken van de ‘overbruggingsregeling transitievergoeding’.
 
Bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding telt onder andere het aantal gewerkte arbeidsjaren. De tijdelijke regeling voor kleine werkgevers (tot 2020) brengt mee dat de jaren vóór mei 2013 bij het vaststellen van het totaal aantal gewerkte arbeidsjaren niet meetellen. Dit moet de hoogte van de vergoeding lager houden. De werkgever moet dan wel  aan een aantal criteria voldoen. Zo moet er bij de werkgever sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische redenen, een slechte financiële situatie gedurende 3 voorafgaande jaren op rij en een negatief eigen vermogen.
 
Door de wetswijziging zijn deze criteria vanaf 1 januari soepeler:
  • Voortaan geldt dat een negatief resultaat niet 3 jaar op rij per jaar, maar gemiddeld over de 3 voorafgaande jaren aantoonbaar moet worden gemaakt.
  • Het eigen vermogen in het voorgaande jaar mag, in plaats van negatief, op het moment van ontslag maximaal 15% van het totale vermogen bedragen. 
Vanaf 1 januari 2020 vervalt de overbruggingsregeling voor kleine werkgevers en geldt de reguliere berekeningsmethodiek voor de transitievergoeding ook voor hen. Wel hebben kleine werkgevers tot die datum de mogelijkheid om alvast reserves aan te leggen voor toekomstige vergoedingen ná 2020.


Wet arbeid en zorg (Wazo) 

Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg)
Vanaf 1 januari is het kraamverlof voor de partner die 5 dagen per week werkt, gewijzigd in een volledig doorbetaald geboorteverlof van 5 dagen. Bij minder uren per week geldt bij vaststelling van het partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week. De 100% loondoorbetaling komt geheel voor rekening van de werkgever.
 
Anderhalf jaar later, vanaf 1 juli 2020, krijgt de partner in aansluiting op het geboorteverlof, ook nog eens de mogelijkheid om gedurende het 1e halfjaar te kiezen voor ‘aanvullend geboorteverlof’. De maximale duur van die verlofperiode is 5 weken, met loondoorbetaling door UWV op basis van maximaal 70% van het maximumdagloon.
 
Het adoptie- en pleegverlof wordt met deze wetgeving per gelijke datum verruimd van 4 naar 6 weken.


Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) 

Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering
Op 20 december 2018 hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties met het Verbond van Verzekeraars een convenant getekend. Het doel van dit convenant is om de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper te maken.

Met name kleine werkgevers hebben de behoefte uitgesproken om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Om in deze behoefte te voorzien hebben werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars uitgangspunten ontwikkeld voor een ‘verzuim-ontzorgverzekering’. Werkgevers die deze verzekering afsluiten worden door de verzekeraar maximaal ontzorgd in hun re-integratieverplichtingen. Zij blijven wel formeel verantwoordelijk in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.
Met de ondertekening van het convenant op 12 december 2018 verbinden partijen zich aan de ontwikkeling van de verzuim-ontzorgverzekering. Het convenant gaat in per 1 januari 2020. Hierna volgt de introductie van het verzekeringsproduct per die datum, of zo spoedig mogelijk.
 

Werkloosheidswet 

Vrijwilligersregeling
Mensen met een WW-uitkering die graag vrijwilligerswerk wilden doen, werden tot 1 januari 2019 op hun uitkering gekort als zij dat werk verrichtten bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hadden. Vanaf 1 januari 2019 is de vrijwilligersregeling verruimd en hebben mensen met een WW-uitkering meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Zij kunnen nu ook als vrijwilliger aan de slag bij organisaties of instellingen zonder ANBI-of SBBI-status die zonder winstoogmerk opereren. Denk aan vrijwilligerswerk bij lokale buurtinitiatieven, vakbonden, sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen.
 
UWV controleert de uitvoering van het vrijwilligerswerk wel op basis van de volgende criteria:
  • Het mag geen betaald werk van de arbeidsmarkt verdringen.
  • Het werk mag niet eerder door betaalde krachten zijn verricht.
  • Er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor het werk hebben opengestaan.
  • Er mag voor het werk geen te hoge vergoeding gegeven worden. 
 

Wajong

Afschaffing studieregeling
Men kan een levenlanglerenkrediet aanvragen als men geen recht (meer) heeft op studiefinanciering en toch een studie wil volgen. Voor mensen met een Wajonguitkering had zo’n krediet, op grond van de Wajong-studieregeling, tot gevolg dat zij werden gekort op hun uitkering, of die als Wajonger2015 zelfs helemaal kwijtraakten.

Om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten is de Wajong-studieregeling afgeschaft. Wajongers2010 en Wajongers2015 kunnen nu, evenals Wajongers met een oude Wajong-uitkering, met behoud of zonder stopzetting van hun uitkering, met behulp van zo’n krediet gaan studeren. 

Wilt u meer weten?

Ook in de PA-tool Wft Triple A vindt u alle actuele wetswijzigingen.
En natuurlijk staan wij in onze opleidingen uitgebreid stil bij de nieuwe wetgeving:
 
Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!