Crisismaatregelen corona omvangrijk

De uitbraak van het coronavirus heeft niet alleen medische impact, ook de economische gevolgen zijn groot. De regering heeft inmiddels drastische crisismaatregelen getroffen. En ook private partijen zoals banken en verzekeraars dragen bij. We geven u een beknopt overzicht van de meest in het oog springende maatregelen. De lijst is niet uitputtend en bovendien voortdurend aan verandering onderhevig.

Overheidsmaatregelen

De belangrijkste maatregelen die de overheid heeft genomen, zetten we voor u op een rijtje, met een korte toelichting.

 • Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Met de tijdelijke NOW wil de overheid ontslag van werknemers door werkgevers voorkomen. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting. Als een ondernemer minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan hij maximaal 90% van de loonkosten doorbetaald krijgen. De regeling geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. De werkgever moet wel 100% van het loon blijven doorbetalen (er is dus een ‘eigen risico’ van 10%) en hij mag niemand ontslaan. Uitvoerder van deze regeling is UWV.
De compensatie van de loonkosten zal naar rato van het omzetverlies uitgekeerd worden. De werkgever krijgt eerst een voorschot (80% van het bedrag uit de aanvraag). Achteraf vindt een naverrekening plaats op basis van het werkelijke omzetverlies. Dit moet de werkgever aantonen door middel van een accountantsverklaring.
In het meinummer van de Beursbengel verschijnt een uitgebreid artikel over de NOW. Dit artikel is in juni online te lezen op www.platform-flink.nl.

 • Aanvullende inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure inkomensondersteuning krijgen. Voor een periode van 3 maanden wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum (tot ongeveer € 1.500 netto per maand, afhankelijk van de gezinssituatie). De uitvoerder van deze regeling is de gemeente. In tegenstelling tot de bestaande bijstand voor zelfstandigen, geldt er geen vermogenstoets. Ook kijkt de gemeente niet naar het inkomen van de eventuele partner. Verder toetst de gemeente niet of het een levensvatbare onderneming betreft. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden.
Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft een zzp’er nog niet af te lossen.

 • Versoepeling belasting voor ondernemers

Ondernemers krijgen op verzoek uitstel van belasting. Dat geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Er gelden geen verzuimboetes en de rente die normaal gesproken betaald moet worden over (te) late betalingen, gaat omlaag naar 0%. De Belastingdienst is uitvoerder van deze regeling.

 • Uitbreiding Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen kunnen in deze periode moeilijk een lening of garantie van de bank krijgen. Dit kan alleen als de overheid deels (50%) garant staat. Deze garantieregeling heet de GO (Garantie Ondernemersfinanciering). Deze regeling wordt verruimd: dat wil zeggen dat het garantieplafond wordt verhoogd.
Uitvoerder van de GO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 • Rentekorting Qredits

Qredits is een microkredietenverstrekker die via leningen kleine en startende ondernemers ondersteunt, omdat deze groep vaak moeilijk aan een financiering bij de bank komt.
Ondernemers met een krediet van Qredits en die geraakt worden door het coronavirus, krijgen 6 maanden uitstel van betaling van de aflossing. Daarnaast gaat de rente omlaag naar 2% in die periode.
Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker, maar het ministerie van EZK ondersteunt Qredits met deze versoepeling van de kredietvoorwaarden in financiële zin.

 • Specifieke steun aan land- en tuinbouw

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de Regeling Borgstelling mkb-landbouwkredieten (BL). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat zo borg voor kredieten van deze ondernemers. De RVO is uitvoerder van de regeling.
Overigens is ook de gewone Borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) per direct verruimd, die door de RVO wordt uitgevoerd. In die gevallen staat het ministerie van EZK borg.

 • Maatregelen toeristenbelasting en cultuursector

Gemeenten leggen ondernemers binnen hun gemeentegrenzen ook diverse belastingen op, zoals toeristenbelasting of vermakelijkheidsbelasting. Het kabinet is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Hoewel hierover op dit moment nog geen helderheid is, heeft de VNG wel al een website geopend voor alle vragen met betrekking tot de coronamaatregelen.
Ook overlegt het kabinet met de cultuursector over de te nemen maatregelen.

 • Compensatie getroffen sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen, zoals horecabedrijven, schoonheidssalons of de reisbranche, die hun deuren hebben moeten sluiten.

Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen ze bovendien moeilijk inhalen als de corona-pandemie voorbij is. Deze ondernemers krijgen éénmalig € 4.000 ter compensatie over een periode van 3 maanden.

Om aanspraak te maken op deze regeling moet een onderneming op 15 maart 2020 met een van de aangewezen SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KvK Handelsregister. De definitieve SBI-lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
 

Ook banken en verzekeraars dragen bij

De gevolgen en maatregelen tuimelen over elkaar heen. En de rijksoverheid kan het niet alleen. Ook de inzet van private partijen is van belang. Die hebben al enkele maatregelen genomen. We noemen er een paar:

 • Banken: ondernemer hoeft tijdelijk niet af te lossen

Op 19 maart 2020 hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten om de aflossingsplicht op zakelijke kredieten tot € 2.500.000 tijdelijk op te schorten, gedurende maximaal 6 maanden. De rente moet nog wel gewoon betaald worden.
Voor grotere financieringen, of ondernemingen die niet voldoende hebben aan opschorting van de aflossingsplicht, proberen de banken zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dit om de continuïteit van ondernemingen die in de kern wel gezond zijn, te waarborgen.

 • Banken: ook voor particulieren maatwerk

De banken geven aan ook particulieren door de moeilijke tijd heen te willen helpen, als eventuele problemen het gevolg zijn van het coronavirus. Zeker zzp’ers die in privé een hypotheekschuld hebben en waarvoor de noodmaatregelen van het kabinet onvoldoende soelaas bieden, worden opgeroepen contact op te nemen met hun bank.

 • Verzekeraars: veelgestelde vragen en antwoorden

Op zeer veel verschillende terreinen komen vragen binnen bij verzekeraars: over dekking van de annuleringsverzekering, maar ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid of verzuimverzekeringen. Er zijn bovendien diverse zakelijke verzekeringen waarvan de premie afhankelijk is van de jaaromzet. Die is eerder ingeschat, maar wordt wellicht veel lager door deze pandemie. Mogelijk bieden verzekeraars de mogelijkheid tussentijds de premie aan te passen aan de lager dan voorziene omzet.
Het Verbond van Verzekeraars heeft op zijn website een aparte pagina aangemaakt met vragen en antwoorden over corona. Het actuaiseert de vragen en antwoorden continu. 

 • Pensioenuitvoerders: soepeler betalingstermijn pensioenpremies

De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemers die in acute problemen zijn gekomen door het coronavirus, tijdelijk uitstel van betaling van pensioenpremies kunnen krijgen. Dit heeft geen invloed op de opbouw van pensioenrechten van de deelnemers. Sommige uitvoerders hanteren soepeler betalingstermijnen.

 • Voorlopig geen jurisprudentie

Kifid heeft alle zittingen voor onbepaalde tijd opgeschort. Ook rechtbanken (en hoven en de Hoge Raad) behandelen slechts de meest noodzakelijke zaken. Voorlopig is er dus geen jurisprudentie te verwachten over financiële kwesties.

Meer informatie

 

Blijf relevant

In deze economisch moeilijke tijden is relevante vakkennis op het gebied van ondernemingsfinanciering onontbeerlijk. NIBE-SVV heeft op dit gebied diverse interessante opleidingen.

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!