Wet pensioencommunicatie op 1 juli in werking

De informatieverstrekking over pensioenen aan de pensioendeelnemers moet verbeteren. Daartoe heeft de Eerste Kamer op 19 mei 2015 het wetsvoorstel Pensioencommunicatie aangenomen. Per 1 juli is de wet van kracht. Die moet ervoor zorgen dat pensioendeelnemers meer instrumenten krijgen om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van hun pensioen. Zo hoopt de overheid de bewustwording rond pensioen te stimuleren. 

Strengere eisen aan informatie

De nieuwe wet houdt in dat alle verstrekte informatie aan een aantal criteria moet voldoen:

  1. Ze moet tijdig, duidelijk, correct en vooral ook evenwichtig zijn. Dat laatste houdt in dat niet alleen positieve kenmerken van een pensioenproduct ter sprake komen, maar ook de beperkende.
  2. De informatie moet aansluiten bij de informatiebehoeften en kenmerken van de deelnemer. Bijvoorbeeld door ander, meer passend taalgebruik.
  3. De deelnemer moet inzicht hebben in de verschillende keuzemogelijkheden. Hij moet ook informatie krijgen over de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen zoals echtscheiding en eerder stoppen met werken. De informatie moet de deelnemer handelingsperspectief bieden: wat kan hij in welke situatie wel of niet doen. 

UPO overzichtelijker

De Wet pensioencommunicatie beoogt het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) overzichtelijker te maken. Zo’n UPO moet een overzicht bieden van de opgebouwde pensioenaanspraken, evenals informatie over indexatie en over een eventuele vermindering van de pensioenaanspraken en -rechten in verband met onvoldoende dekkingsgraad. In de UPO zal geen opgave meer staan van wat de werknemer kan opbouwen tot zijn pensioendatum. 

Pensioenregister.nl

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de website pensioenregister.nl. Die krijgt er functionaliteiten bij. Deze site moet pensioendeelnemers niet alleen een totaaloverzicht van alle opgebouwde rechten verschaffen, maar ook helder inzicht geven in de koopkrachteffecten en de risico’s. Daarvoor moeten pensioenuitvoerders drie scenario’s presenteren: een optimistisch scenario, een verwacht scenario en een pessimistisch scenario. Ook moeten pensioenuitvoerders het verwachte pensioen terugrekenen naar het prijspeil van het rapportagejaar. Dit om inzichtelijk te maken wat het pensioen daadwerkelijk waard is en wat de pensioendeelnemer er (straks) mee kan kopen. 

Digitaal of papier

Pensioenuitvoerders mogen vanaf 1 juli zelf kiezen of ze informatie digitaal of op papier verstrekken. Maar deelnemers mogen bezwaar maken tegen digitale verstrekking en vragen om informatie op papier. De pensioenuitvoerder moet een deelnemer die nog niet met digitale informatieverstrekking heeft ingestemd eenmalig schriftelijk vragen of hij akkoord gaat met digitale informatie. Hij moet kunnen aantonen dat hij dit heeft gedaan. Reageert de deelnemer niet binnen een bepaalde redelijke termijn? Dan mag de pensioenuitvoerder ervan uitgaan dat de deelnemer geen bezwaar heeft tegen digitale informatie. 

Opleidingen

Onze opleidingen op pensioengebied bieden meer informatie over de Wet pensioencommunicatie:

Meer weten?

Deel dit artikel
Wellicht ook interessant
Heb je vragen?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00 tot 16.00 uur.
Schrijf je in voor de Nieuwsbreak
Ontvang maandelijks het laatste nieuws uit de financiële sector en van NIBE-SVV in je mailbox.
Incompany mogelijkheden

Wil je met je team, afdeling of organisatie je kennis en vaardigheden vergroten? Volg samen een training uit ons uitgebreide aanbod. Ook maatwerk mogelijk!