Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Case mevrouw Verwers

Vraag 1

Aantal punten: 7

Francine Verwers (29 jaar) is de oudste dochter van Gerard Verwers. Samen met haar vader, moeder en twee broers is Francine aandeelhouder van Verwers Beheer nv. Vader en moeder hebben samen 70% van de aandelen. Francine en haar twee broers bezitten ieder 10%. Deze vennootschap is de beleggingsmaatschappij van de familie Verwers. Het familiebedrijf Verwers Bouwmaterialen (100% eigendom van Gerard Verwers) bevindt zich in Verwers Verenigde Bedrijven bv. Francine is daar in dienst als financieel directeur. Haar broers hebben niets met het bedrijf. De ene is acteur en de andere is huisarts in opleiding.

Verwers Beheer nv heeft sinds begin 2013 de fiscale status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Francine is zelfstandig bevoegd statutair directeur van Verwers Beheer nv, net als haar vader Gerard. De portefeuille van Verwers Beheer nv is offensief ingericht. De portefeuille, waarin het volledig vermogen van Verwers Beheer nv belegd is, is thans in totaal € 2.500.000,- groot. De samenstelling van de beleggingen is als volgt:

Aandelen € 750.000,-
Beleggingsfondsen aandelen € 500.000,-
Hedgefunds € 500.000,-
Beleggingsfondsen obligaties € 250.000,-
Collateralized debt obligation € 250.000,-

Daarnaast is voor € 250.000,- aan liquide middelen aanwezig.

Francine heeft  in privé een effectenportefeuille (uitsluitend aandelen) met een omvang van € 175.000,-, in beheer gegeven aan het kantoor van Corinne van Stralen.

Corinne heeft het volledige kennismakingstraject met Verwers Beheer nv doorlopen op het moment dat Verwers Beheer nv werd afgesplitst van Verwers Verenigde Bedrijven bv. Tijdens het gesprek dat Corinne toen met Francine voerde, heeft zij haar alle belangrijke vragen kunnen stellen. In het gesprek zijn aan de orde geweest, de financiële positie, de beleggingsdoelstelling, kennis, ervaring en risicobereidheid.

Van welke personen, met betrekking tot Verwers Beheer nv, wil Corinne de kennis en ervaring weten en vastleggen in haar dossier? Motiveer uw antwoord.

Vraag 2

Aantal punten: 2

Er zijn concrete voorwaarden waaraan een nv moet voldoen om de fiscale status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te krijgen. De Wft stelt voor een VBI onder meer restricties ten aanzien van de beleggingscategorieën waarin belegd mag worden.

In welke beleggingscategorieën mag een VBI WEL beleggen?

A. Effecten, aandelen, obligaties, opties, vastgoed cv’s en instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld.
B. Effecten, aandelen, obligaties, opties, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld.
C. Effecten, aandelen, obligaties, opties, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en hypotheken.
D. Effecten, aandelen van niet-beursgenoteerde ondernemingen, obligaties, opties, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld.

Vraag 3

Aantal punten: 7

Aanmerkelijkbelanghouders van een VBI (dat zijn aandeelhouders die 5% of meer van de aandelen houden) moeten jaarlijks in hun aangifte inkomstenbelasting 4% over de waarde van hun aandelen in de VBI aangeven. Deze 4% is belast met 25% inkomstenbelasting.

Wat is het oordeel van Corinne over de huidige vermogensverdeling over de verschillende beleggingscategorieën binnen Verwers Beheer nv en het  risicoprofiel. Betrek daarbij de inkomstenbelasting bijtelling in privé bij de aanmerkelijkbelanghouders.

Vraag 4

Aantal punten: 2

In de portefeuille van de VBI zijn ook zogenaamde hedge funds opgenomen. In de bijlage van de Leidraad Risicoprofielen wordt een definitie van hedge funds gegeven: ‘hedge funds zijn privaat georganiseerde beleggingsinstellingen die veelal worden gekenmerkt door een grote mate aan vrijheid in het beleggingsbeleid, een beperkte transparantie en een beperkt toezicht’. Tevens worden de belangrijkste door hedge fund managers gehanteerde strategieën opgesomd.

Welke strategie behoort NIET tot de door hedge funds gehanteerde strategieën?

A. Managed futures strategy.
B. Distressed debt strategy.
C. Fixed-income arbitrage strategy.
D. Fundamental index strategy.

Vraag 5

Aantal punten: 7

Francine krijgt een aantal maanden later slaande ruzie met haar vader. Zij wordt ontslagen en is niet langer de financieel directeur van Verwers Verenigde Bedrijven bv. Haar inkomen valt dus weg. Francine heeft een tophypotheek en ook andere schulden. Naast haar eigen woning, de effectenportefeuille in privé en de aandelen in Verwers Beheer nv heeft Francine geen andere noemenswaardige bezittingen. Verwers Beheer nv  is nooit tot dividenduitkeringen overgegaan. Francine komt bij Corinne en vraagt op welke wijze zij om moet gaan met de nieuwe situatie. Het aandeelhouderschap van de VBI zal niet veranderen en het daar gevoerde beleggingsbeleid ook niet.

Wat moet Corinne als adviseur doen? Motiveer uw antwoord. Ga hierbij in op de inkomenssituatie en de portefeuille.

Antwoorden

Vraag 1

Minimaal van de bestuurders van de rechtspersoon. (3 punten)

Bij rechtspersonen die een bestuur/directie kennen met een groot aantal leden, alleen van diegene die verantwoordelijk is/zijn voor het beleggingsbeleid. (3 punten)

In deze situatie dus van Francine en van Gerard Verwers. (1 punt)

Vraag 2

Antwoord B is het juiste antwoord.

Vraag 3

Het gekozen offensieve risicoprofiel en de daarbij behorende verdeling over de verschillende beleggingscategorieën leidt tot een portefeuille rendement dat over de tijd de nodige fluctuaties zal laten zien. (2 punten)

Een defensiever profiel zal tot een stabielere stroom aan directe inkomsten binnen de portefeuille leiden. (2 punten)

Als  de directie van de VBI een dividendbeleid implementeert waarbij de VBI jaarlijks tot een dividenduitkering overgaat waarmee de aanmerkelijkbelanghouders minimaal de verschuldigde inkomstenbelasting kunnen voldoen (1% van de waarde van hun aandelen bezit), dan is de beleggingsdoelstelling van de VBI in ieder geval ook  het genereren van directe inkomsten in plaats van uitsluitend vermogensgroei. (3 punten)

Vraag 4

Antwoord D is het juiste antwoord.

Vraag 5

Er moet opnieuw een financieel plan worden opgesteld om de uitgangspunten en het beleggingsbeleid ten aanzien van de effectenportefeuille in privé opnieuw vast te stellen. (2 punten)

Gegeven de, op zijn minst tijdelijk, verslechterde inkomenssituatie zal de doelstelling voor het depot in privé verschuiven van vermogensgroei naar aanvulling op het inkomen. (3 punten)

Daarbij past geen portefeuille die voor 100% uit aandelen bestaat. Er zal derhalve op korte termijn defensiever moeten worden belegd of wellicht voor een deel niet meer moeten worden belegd.
(2 punten)

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.