Over NIBE-SVV

Over NIBE-SVV

Case de heer Van Vliet

Vraag 1

Aantal punten: 2

Robert van Vliet (48 jaar) is een ondernemende bedrijfsadviseur. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen. Zes jaar geleden heeft een aantal medewerkers van zijn adviesbureau zich bij hem als partner ingekocht. De overnamesom van € 2.000.000,- die daarvoor is betaald, is door de holding van Robert ontvangen. Van dit bedrag is destijds € 1.500.000,- belegd in een beleggingsportefeuille met een neutraal profiel (50% aandelen en 50% vastrentende waarden).

Dit in lijn met de uitkomst van de vragenlijst van zijn huidige bank. Het restant heeft de holding uitgeleend aan Robert zelf voor een verbouwing aan zijn huis en voor de aankoop van een vakantiehuis. Daarnaast bezit de holding alleen nog 40% van de aandelen van het adviesbureau.

De beleggingsportefeuille is in de afgelopen jaren afgenomen door opnames. Per saldo hebben de beleggingen de afgelopen jaren geen rendement opgeleverd. De omvang van de portefeuille bedraagt nu € 1.200.000,-. De opnames zijn gebruikt als aanvulling op het salaris dat Robert van zijn holding ontvangt. De holding van Robert heeft hem een pensioen toegezegd. De huidige (fiscale) pensioenverplichting bedraagt € 400.000,-. Robert is een van de vijf partners in het adviesbureau en heeft het, in tegenstelling tot de verwachting, drukker dan ooit. De resultaten staan onder druk en de nieuwe partners zijn minder goede ondernemers dan verwacht.

Robert wil graag een gesprek met een nieuwe vermogensbeheerder die ervoor kan zorgen dat de afname van zijn belegde vermogen stopt. Enerzijds wil hij niet meer wakker liggen van deze afname- anderzijds eist hij zakelijk gewoon een transparante, structurele en materiële outperformance van de eerder overeengekomen benchmark. Robert heeft tevens aangegeven op 65-jarige leeftijd te willen stoppen met werken om van zijn pensioen te gaan genieten. In privé heeft Robert geen noemenswaardige bezittingen naast zijn eigen woning en het vakantiehuisje in Zeeland.

Robert neemt contact op met vermogensbeheerder Dorian Boersma. Na twee kennismakingsgesprekken heeft Dorian zich een beeld gevormd en gaat een beleggingsvoorstel opstellen voor de holding. Financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en doelstelling zijn inmiddels besproken en bekend.

Robert wenst € 50.000,- per jaar te blijven onttrekken. Gegeven de risicobereidheid van Robert neemt Dorian in het voorstel een offensiever middelenverdeling/assetallocatie op dan het huidige neutrale profiel.

Wat zegt dit over het gekozen risicoprofiel?

A. Het gekozen risicoprofiel voor deze bv is afgestemd op zowel de financiële- als de mentale risicobereidheid van de DGA.
B. Het gekozen risicoprofiel voor deze bv is enkel afgestemd op de financiële risicobereidheid van de DGA. Niet op de mentale risicobereidheid.
C. Het gekozen risicoprofiel voor deze bv is enkel afgestemd op de mentale risicobereidheid van de DGA. Niet op de financiële risicobereidheid.

Vraag 2

Aantal punten: 7

Bij de stukken die Robert aan Dorian heeft gegeven, zit de meest recente balans van zijn holding. Hieruit blijkt de pensioenverplichting van € 400.000,-.

Welke informatie heeft Dorian verder nodig om de strategische assetallocatie te bepalen vanuit het perspectief van het toegezegd pensioen?

Vraag 3

Aantal punten: 7

Gegeven de wens een hoger rendement voor de klant te realiseren, met de beperking dat het percentage vastrentende waarden niet verlaagd kan worden, overweegt Dorian de vastrentende waarden, oftewel de totale positie Nederlandse staatsleningen, te verkopen. 10% van de verkoopopbrengst houdt Dorian liquide. Met 90% van de verkoopopbrengst schaft Dorian een beleggingsfonds in hoog rentende, bedrijfsleningen in opkomende landen aan.

Wat doet deze verandering binnen de categorie vastrentende waarden, gelet op de risicowijzer en het effect op de totale portefeuille? Motiveer uw antwoord.

Vraag 4

Aantal punten: 2

De afdeling vermogensbeheer waar Dorian werkt is bezig met een strategische heroverweging van het te voeren beleggingsbeleid. Er is namelijk gebleken dat de geselecteerde beleggingsfondsen binnen zowel het vastrentende waarden deel als het zakelijke waarden deel vrijwel allemaal al jaren een negatieve information ratio kennen. Deze voor risico gecorrigeerde rendementsmaatstaf wordt berekend door de relatieve performance van het beleggingsfonds ten opzichte van de benchmark te delen door de standaarddeviatie van de performance verschillen. Tijdens de pittige discussies binnen de afdeling worden vanzelfsprekend ook de voor- en nadelen van passieve ETF’s en trackers versus klassieke beleggingsfondsen benoemd.

Uiteindelijk wordt aan Dorian gevraagd een voorstel te schrijven aan de hoofddirectie met daarin het nieuwe beleggingsbeleid op hoofdlijnen.

Op welke wijze passen passieve beleggingsfondsen binnen het nieuwe beleggingsbeleid?

A. Aangezien de kosten binnen passieve trackers veel hoger zijn dan binnen actief beheerde beleggingsfondsen neemt Dorian alleen actieve beleggingsfondsen op in het beleid.
B. Aangezien de verhandelbaarheid van passieve trackers in het algemeen veel slechter is dan die van actieve beleggingsfondsen neemt Dorian GEEN passieve beleggingsfondsen op in het beleid.
C. Ondanks het mogelijke tegenpartijrisico binnen sommige passieve trackers kent Dorian nieuwe beleggingsbeleid in het algemeen een mix aan actieve beleggingsfondsen en ETF’s / trackers.

Vraag 5

Aantal punten: 7

Robert heeft het vermogensbeheer van de gehele beleggingsportefeuille inderdaad bij Dorian neergelegd. Na een aantal jaren meldt Robert (inmiddels 53 jaar) tijdens een evaluatiegesprek tussen neus en lippen door dat hij grote onenigheid heeft met zijn zakenpartners. Het ziet er naar uit dat hij blij mag zijn met een opbrengst van € 500.000,- voor zijn resterende aandelen in het adviesbureau en dat hij als zelfstandig adviseur doorgaat. De portefeuille van de holding zou met de verkoopopbrengst in totaal € 1.800.000,- bedragen. De pensioenverplichting is nu € 600.000,-.

Welk effect hebben deze ontwikkelingen op de strategische assetallocatie? Motiveer uw antwoord.

Antwoorden

Vraag 1

Antwoord B is het juiste antwoord.

Vraag 2

De huidige omvang van de pensioenverplichting van de holding bedraagt € 400.000,-. Belangrijk is vast te stellen wat de basis voor deze berekening is. Is dit op basis van de fiscale rekenrente of op basis van een marktrente? (1 punt)

Wat is het doelvermogen van de pensioenverplichting op 65-jarige leeftijd? (1 punt)

Wat is de verwachte datum dat Van Vliet stopt met werken en met pensioen opbouwen? (1 punt)

En tot hoe lang moet er zekerheid zijn rondom de pensioenuitkeringen te zijner tijd? (1 punt)

Is het de verwachting dat de verdere pensioenopbouw uit de winst van het adviesbureau komt? (1 punt)

Zijn er andere middelen dan de beleggingen waarmee het pensioen kan worden afgedekt, bijvoorbeeld afspraken over de overdracht van de resterende 40% van de aandelen. (1 punt)

Wordt er alleen ouderdomspensioen opgebouwd of ook (een deel van het) nabestaandenpensioen (1 punt).

Vraag 3

De risicowijzer zal een hoger risico indiceren. (2 punten)

In de plaats van de belegging in Nederlandse staatsleningen, die een relatief lage standaarddeviatie (of volatiliteit/variantie etc.) kennen, komt voor een groot deel (90%) een asset class met een van de hoogste standaarddeviaties binnen de categorie vastrentende waarden die mogelijk is. (3 punten)

High yield emerging debt is een risicovolle beleggingscategorie. Het dempende effect van het gedeeltelijk (10%) aanhouden van liquiditeiten is niet voldoende. (2 punten)

Vraag 4

Antwoord C is het juiste antwoord.

Vraag 5

De verhouding tussen de pensioenverplichting en de omvang van de beleggingen is hetzelfde als bij het begin van de relatie. Vanuit die optiek zou een aanpassing van de strategische assetallocatie niet noodzakelijk zijn. (2 punten)

Wel is het verlies aan vaste inkomstenstromen in de holding een aandachtspunt. (1 punt)

De nieuwe ondernemingsactiviteiten zullen mogelijk een deel van de belegbare middelen vergen. (1 punt)

Daarnaast is de pensioendatum vijf jaar dichterbij gekomen (kortere beleggingshorizon). (1 punt)

Door deze twee ontwikkelingen ligt het voor de hand dat het resterende deel van de portefeuille defensiever wordt ingericht. (2 punten)

Be relevant, keep the change

Blijf up to date met de webinar reeks

Webinar: De vernieuwing van zorgplicht

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.